Zawody Drwali

Newsletter:

Aktualności

15-lecie firmy ZULAS
24.10.2015
Zapraszamy na obchody 15-lecia firmy ZULAS. Uroczystości zaplanowano na 13-14 listopada 2015 Z tej okazji będzie mieć miejsce: Polska premiera maszyn wielooperacyjnych John Deere serii G...
Wyniki XV Zawodów Drwali
21.06.2015
Wyniki XV Zawodów Drwali   Zawody Drwali o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Adama Wasiaka 1)     Uniwersytet Przyrodniczy Poznań 2) &nb...

PARTONI MEDIALNI


Regulamin XI Zawodów Drwali Niedźwiedź 2011r.

24.06.2011

 

Regulamin Zawodów Drwali Niedźwiedź 2011r.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy regulamin został sporządzony na potrzeby organizatorów „Zawodów Drwali” pod hasłem „Zawody Drwali Niedźwiedź 2011”.

2.      Regulamin jest wydany przez organizatorów pod nazwą: „Zawody Drwali Niedźwiedź 2011”, która odbędzie się  w dniu 25.06.2011 r. w Niedźwiedziu na obszarze według mapki oznaczonej na załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.      Regulamin kierowany jest do wszystkich osób,  które w czasie trwania „Zawodów Drwali” będą przebywać na terenie zawodów, który przedstawia mapka.

4.       Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzone są „Zawody Drwali”, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

5.      Każda osoba przebywająca na terenie „Zawodów Drwali” w czasie jej trwania  obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, który będzie znajdował się na tablicach umieszczonych w widocznych miejscach.

§ 2

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE ZAWODÓW DRWALI

1.      Organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo osobom obecnym na „Zawodach Drwali” oraz porządek podczas trwania imprezy poprzez:

a)      służby organizatora 15 osób- Mateusz Podstępski tel. 519 516051;

b)      ochotniczą straż pożarną 14sób (Toporów,Kosobudz,Poźrzadło) -Krzysztof Wysocki tel. 602 571 559;

c)      lekarz – Adam Lipowski 697 810 609;

d)      Łagowska Służba Medyczna 30 osób – Dariusz Świerkowski 608 805 916

e)      udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

Wszystkie osoby będą posiadały identyfikatory oraz będą ubrane w koszulki z odpowiednim nadrukiem. Każdy uczestnik będzie mógł szybko i sprawie w razie potrzeby dotrzeć do odpowiednich służb

2.      Uczestnicy „Zawodów Drwali” oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie „Zawodów Drwali” zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych oraz organizatorów. 

3.      Uczestnicy „Zawodów Drwali” oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie  zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażających bezpieczeństwu innych osób obecnych , a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy „Zawodów Drwali”. Uczestnicy są zobowiązani korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

4.      Zabrania się w trakcie „Zawodów Drwali”:

·         Wchodzenia na tern rywalizacji zawodników.

·         Przechodzenia przez płotki oddzielające.

·         Wjazdu pojazdami na plac zawodów bez przepustki.

·         Spożywania alkoholu poza ogródkiem piwnym.

·         Wnoszenia i spożywania alkoholu zakupionego poza ternem zawodów.

·         Zastawiania dróg ewakuacyjnych.

·         Parkowania poza terenem do tego przeznaczonym.

5.      Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie „Zawodów Drwali”.

6.      Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych będzie się odbywać tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym przez firmę: PU-H Piotr Starosta 65-021 Z. Góra ul Dąbrowskiego 67, tel. 604 992 050

§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY„ZAWODÓW DRWALI”

1.      Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu „Zawodów Drwali” z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

2.      Organizator utrwala również przebieg „Zawodów Drwali” dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i imprez w przyszłych latach, organizatorów oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy „Zawody Drwali” w Niedźwiedziu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Wszelkie prawa do nazwy i logo „Zawodów Drwali” są zastrzeżone na rzecz organizatorów.

2.      Status sponsora imprezy „Zawodów Drwali” przyznają wyłącznie organizatorzy.

3.      Niniejszy regulamin jest dostępny:

·         na stronie internetowej:, tj. www.zawodydrwali.pl,

·         na 4 tablicach umieszczonych na terenie imprezy „Zawodów Drwali”.

4.      Regulamin wchodzi w życie 25 czerwca 2011 roku.

5.      Organizatorzy: Starostwo Powiatowe Świebodzin, Gmina Łagów, Nadleśnictwo Świebodzin mgr inż. Lech Kołdyka, Zakład Usług Leśnych ZULAS inż. Tomasz Karataj.

 

  Mapka